پروژه حمایت کیفری ن حقوق ایران اسناد بین المللی


 

پروژه بسیار تکمیل رعایت اصول روش تحقیق رفرنس دهی بسیار دقیق منابع اصلی قابل ویرایش بیش 110 دقیق کاربردی رشته حقوق جزا جرم شناسی فقه حقوق جزا

فهرست تفصیلی

چکیده

مقدمه                                                                                    

1-بیان مسئله تحقیق

2- سوالات تحقیق

3-فرضیات

4-انگیزه انتخاب موضوع

5-اهداف تحقیق

6-اهمیت ضرورت تحقیق

7-شیوه تحقیق

8-پیشینه تحقیق

9-ساختار تحقیق

فصل اول – تدابیر حمایتی ن

بخش اول – جایگاه تدابیر حمایتی ن حقوق داخلی

گفتار اول تدابیر حمایتی رسمی

مبحث اول تدابیر حمایتی تقنینی

الف جایگاه زن حقوق مدنی

1-حقوق زن ازدواج

1-1-خواستگاری

1-2-عقد ازدواج

1-3-ازدواج موقت

1-4-مهریه

1-5-سن ازدواج

1-6-جهیزیه

1-7-ثبت ازدواج

2-وضعیت حقوق زن منزل شوهر

2-1- تابعیت

2-2- اقامتگاه

2-3- نام خانوادگی

2-4- تعدد زوجات

2-5-سهم لارث زوجین یکدیگر

2-6-نفقه

3- انحلال عقد نکاح

3-1-طلاق

3-2-فسخ نکاح

3-3- عده

3-4-لعان

3-5-حق ملاقات حق حضانت فرزندان

مبحث دوم- تدابیر حمایتی اجرایی

الف- جایگاه زن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1-فعالیت اجتماعی ن

1-1-مشارکت ن 3 قوا

1-2-مشارکت ن امر قضاوت

2-ن اموزش

2-1-تحصیلات دانشگاهی

2-2-اعزام دانشجوی دختر خارج کشور

3-سیاست فرهنگی ایران نسبت ن

ب- جایگاه زن قانون کار

1- ن کارگر

2- ن استخدام دولت

    2-1- ن مشاغل نظامی انتظامی

مبحث سوم تدابیر حمایتی قضایی

الف- اغاز مسئولیت کیفری

ب- شهادت ن

ج-ازدواج زن شوهردار (تعددزوجات)

گفتار دوم تدابیر حمایتی غیر رسمی

مبحث اول -نحوه عملکرد تشکل هاوسازمانهای غیر دولتی ایران

مبحث دوم-انواع فعالیت موسسات دولتی

بخش دوم بررسی مقایسه تدابیر حمایتی ازن دراسناد بین المللی

مبحث اول - تدابیر حمایتی برکلیه افراد دراسناد بین المللی

الف کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت بزه دیدگان جرمای خشونت بار      

ب اعلامیه اصول بنیادی عدالت بزه دیدگان قربانیان سوءاستفاده قدرت

ج اعلامیه حقوق بشر میثاقین ان

مبحث دوم - تدابیر حمایتی ویژه ن دراسناد بین المللی

الف کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه ن

ب اعلامیه رفع خشونت علیه ن (1993)

ج کار پایه عمل پکن (1995)

د اجلاس پکن +5 (سال 2000)

گفتار دوم – مقایسه تدابیر حمایتی بکار اسناد بین المللی حقوق ایران

مبحث اول- علت تبعیض امیز بودن برخی تدابیر حمایتی کیفری بکار قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم-سیا ست ایران پیوستن اسناد بین المللی مخالف تبعیض

مبحث سوم-مبانی ضرورت اصلاح قوانین تبعیض امیز

الف-عدالت

ب-ضرورت سازگاری اصلاح قوانین تبعیض امیز

فصل دوم - حمایت کیفری ن سطح بین المللی

بخش اول- حمایت کیفری برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی اسناد بین المللی

گفتار اول اسناد عام بین المللی

الف- اعلامیه جهانی حقوق بشر

ب- میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی

ج-میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی

گفتار دوم اسناد خاص بین المللی

الف- اعلامیه رفع خشونت علیه ن (1993)

ب-کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه ن

ج-کار پایه عمل پکن (1995)

1-اقدامات قانونی پیشنهادی

2-بررسی سند پکن مقایسه جرایم علیه تمامیت جسمانی قانون مجازات اسلامی ایران

د- اجلاس پکن + 5 (سال 2000)

1-بررسی موانع وپیشا

2-راهکارهای مبارزه خشونت علیه ن

گفتار سوم اسناد بین المللی مربوط حمایت ن دربرابر جرایم علیه تمامیت جسمانی مناقشات مسلحانه

الف- اعلامیه مجمع عمومی پیرامون حمایت ن وکودکان موقعیتهای اضطراری مناقشات مسلحانه (1979 )

ب- اعلامیه رفع خشونت علیه ن حمایت انها جنگها

ج- کنفرانس پکن حمایت ن طول جنگها

بخش دوم حمایت کیفری برابر جرایم علیه تمامیت معنوی اسناد بین المللی

گفتار اول بررسی تجاوز جنسی اسناد بین المللی

الف- اعلامیه رفع خشونت علیه ن (1993)

ب- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه ن(1997)

ج- کار پایه عمل پکن (1995)

د- اجلاس پکن + 5 (2000)

هـ- تجاوزات جنسی خلال مناقشات مسلحانه

گفتار دوم اسناد بین المللی منع هرزه نگاری

الف- قرارداد بین المللی جلوگیری اشاعه معامله نشریات مخالف اخلاق (1923)

ب- ممنوعیت هرزه نگاری سایر اسناد بین المللی

گفتار سوم اسناد بین المللی منع قاچاق ن

الف-تعریف قاچاق ن وانواع ان

ب-نخستین اسنادبین المللی جهت مبارزه خرید فروش ن

1-مقاوله نامه 18 مه1904

2-قراردادبین المللی4مه1910

3-قراردادبین المللی الغای خرید فروش نسوان وکودکان

4-قرارداد بین المللی راجع جلوگیری معامله نسوان کبیره 1933

ج-اقدامات سازمان ملل متحد مبارزه خرید وفروش ن

1-عهدنامه2دسامبر1949درمورد مجازات خرید وفروش انسان بهره برداری فحشاءدیگری

2-اعلامیه رفع خشونت علیه ن 1993

3-کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه ن 1979

4-کنفرانس پکن

5-اجلاس پکن +5

6-پروتکل پیشگیری،سرکوب مجازات قاچاق اشخاص ویزه  ن وکودکان

بخش سوم - حمایت کیفری برابر جرایم ضد حقوق تکالیف خانوادگی

گفتار اول اسناد بین المللی جهت مبارزه ازدواج اجباری/تعیین حداقل سن ازدواج/ثبت ازدواج

گفتار دوم- قرارداد تکمیلی منع بردگی تاسیسات مشابه (1956)

گفتار سوم کنوانسیون رضایت ازدواج/تعیین حداقل سن ازدواج/ثبت ازدواج

گفتار چهارم- قطعنامه پیرامون رضایت ازدواج/تعیین حداقل سن ازدواج/ثبت ازدواج (1965)

گفتار پنجم- سایر اسناد بین المللی

فصل سوم حمایت کیفری ن حقوق ایران ومقایسه اسناد بین المللی

بخش اول حمایت کیفری برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی

گفتار اول حمایت کیفری برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی قصاص قانون مجازات اسلامی

مبحث اول- قتل نفس

الف-ایرادات بکارگیری تبعیض مجازات قتل نفس

ب-بررسی دلایل شرعی متفاوت بودن مجازات قتل نفس ن

1-قران

2-سنت

3-اجماع

مبحث دوم- قطع عضو وجرح

الف - ایرادات وارده عدم تساوی قصاص عضو جراحات ن

ب-بررسی دلایل شرعی متفاوت بودن مجازات قصاص عضو جرح ن

1-سنت

2-اجماع

گفتار دوم حمایت کیفری برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی دیات قانون مجازات اسلامی

مبحث اول - تعریف تبیین ماهیت حقوقی دیه قانون فقه 

مبحث دوم - اشکال عملی نصف بودن دیه ن وبررسی دلایل توجیهی

مبحث سوم بررسی مستندات شرعی نصف بودن دیه ن

الف -قران

ب - سنت

ج-اجماع

مبحث چهارم- خلاءهای قانونی تعیین دیه ن

الف -عدم تعیین دیه قطع زن

ب -حکم فاضل دیه قتل دو زن توسط یک مرد

1-دلایل استنادی طرفداران قصاص بدون رد فاضل دیه

2-دلایل استنادی قصاص باردفاضل دیه

ج-تبعیض منفی جراحت نافذه

گفتار سوم حمایت کیفری برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی تعزیرات قانون مجازات اسلامی

 مبحث اول سقط جنین نظام کیفری ایران

الف انواع سقط جنین ایران وحمایت کیفری ن

1-سقط جنین ناشی ضرب اذیت وازار زن حامله

2-اسقاط عمدی سقط جنین اعتبارشخصیت

3-سقط جنین ناشی تخلفات رانندگی

ب-حمایت کیفری سقط جنین ناشی حالت ضرورت

ج-سقط جنین بارداری ناشی ی عنف

مبحث دوم عدم حمایت کیفری قتل درفراش  

الف پیشینه تاریخی

ب مبنای فقهی قتل فراش

 1-نظرفقها

2-روایات

ج-مبنای معافیت زوج مجازات

1-حق اقامه حد

2-دفاع مشروع

3-تهیج تحریک

د-پیشنهاد اصلاحی ایرادات ماده 630 قانون مجازات اسلامی            

بخش دوم حمایت کیفری برابر جرایم علیه حیثیت معنوی

گفتار اول حمایت کیفری نسبت تعرض بانوان اماکن معابر عمومی

مبحث اول اجزاء تشکیل دهنده جرم

مبحث دوم - بررسی سابقه تقنینی

گفتار دوم حمایت کیفری ن قذف

مبحث اول بررسی سابقه تقنینی عناصر تشکیل دهنده جرم  قذف

مبحث دوم - مواد اختصاصی نسبت قذف ن  

گفتار سوم حمایت کیفری ن

 مبحث اول بررسی سابقه تقنینی حمایت ن برابرتجاوزات جنسی ()

مبحث دوم حمایت ازن برابر تجاوزات جنسی

الف-محارم

ب-تجاوز عنف

1- پیامدهای تجاوز عنف

2- جرایم ناموسی مرتبط تجاوز عنف

3- تجاوز عنف سوی شوهر

4- ربودن ن عمل منافی عفت

5- موانع قانونی احقاق حق ن تجاوز عنف

گفتارچهارم حمایت کیفری ن جرایم قاچاق ن

مبحث اول تعریف  قاچاق ن وابعادان حقوق ایران

 مبحث دوم - قوانین مبارزه قاچاق ن ایران

بخش سوم حمایت کیفری برابر جرایم برضد حقوق تکالیف خانوادگی

گفتاراول ترک انفاق

گفتاردوم  حمایت زن برابر انکار زوجیت  

گفتارسوم - ازدواج قبل بلوغ

گفتارچهارم ازدواج اجباری

گفتارپنجم فریب ازدواج 

نتیجه گیری پیشنهاد

منابع

کتب

کتب انگلیسی

پایان نامه

مقالات

اسنادبین المللی

منابع اینترنتیاگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: ن ,حمایت ,کیفری ,علیه ,المللی ,حقوق ,حمایت کیفری ,تدابیر حمایتی ,کیفری برابر ,جرایم علیه ,برابر جرایم ,حمایت کیفری برابر ,کیفری برابر جرایم ,ع
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل